Kamenná prodejna v Třinci je opět otevřena. Těšíme se na Vaší návštěvu.

CD-Ga,sior, Gabriela a Holy Noiz - Bez Ciebie nie ma mnie

Kód: 1807
299 Kč
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

CD- Ga,sior, Gabriela a Holy Noiz - Bez Ciebie nie ma mnie- "Bez Ciebie nie ma mnie" to debiutancka p³yta gospel Gabrieli G¹sior z zespo³em Holy Noiz. Album zawiera kilkanaœcie autorskich utworów wokalistki w wiêkszoœci w jêzyku polskim, które nawi¹zuj¹ do treœci biblijnych. Reprezentuje nowoczesny nurt gospel, który oscyluje wokó³ muzyki soul, funky, jazz, rock, r'n'b, reggae, muzyki latyno-amerykañskiej, a tak¿e etnicznej. W nagraniu p³yty udzia³ wziê³o ponad 40 muzyków: kilkunastu instrumentalistów (w tym sekcja dêta i kwartet smyczkowy) oraz ponad dwudziestu wokalistów (trzyosobowy chórek, dwa zespo³y wokalne w tym wokaliœci z Wybrze¿a Koœci S³oniowej, a tak¿e zaproszeni soliœci). Aran¿acje i produkcja muzyczna: Wojciech G¹sior, wspó³aran¿acja: Gabriela G¹sior, Holy Noiz. Gabriela G¹sior - wokalistka, autorka tekstów i muzyki, instruktor gospel, nauczyciel œpiewu. Absolwentka wokalistyki jazzowej na katowickim Wydziale Jazzu. Trener wokalny w I edycji telewizyjnego show "Bitwa na g³osy" w dru¿ynie braci Golec. Muzyk¹ zajmuje siê od dziecka. Podró¿ z gospel rozpoczê³a w wieku 14 lat w Przemyskim Chórze Gospel i trwa ona do dziœ. Z zespo³em Holy Noiz zwi¹zana jest od wielu lat. Na swoim koncie ma wydany autorski mini-album œwi¹teczny "Dzisiaj niebo jest tu". Wspó³pracowa³a m.in. z Beat¹ Bednarz, Andrzejem Lampertem, Golec uOrkiestr¹. Koncertowa³a u boku takich artystów jak: Mieczys³aw Szczeœniak, Zbigniew Wodecki, Ewa Uryga, Marek Ba³ata, Junior Robinson i inni. Jej g³os us³yszeæ mo¿na na p³ytach innych artystów m.in. Live DVD Gospel Joy "To On", Allijah, A a D, Robert Kasprowicz, Big Silesian Band. HolyNoiz - grupa muzyków wspó³pracuj¹cych ze sob¹ od kilkunastu lat. Wspólnie wystêpowali na wielu miêdzynarodowych festiwalach muzyki gospel, akompaniuj¹c takim artystom jak m.in.; Mieczys³aw Szczeœniak, Beata Bednarz, Natalia Kukulska, Kuba Badach, Anna Szarmach, Ewa Uryga, Marek Ba³ata, Andrzej Lampert, David Daniel, Peter Francis, Solomon Facey, Jnr. Robinson, Karen Gibson, Ruth Waldron, Brian Fentress, chóry: Gospel Joy, Konin Gospel Choir. Chocia¿ wywodz¹ siê z ró¿nych gatunków muzycznych, to w³aœnie w gospel nastêpuje fuzja tych fascynacji i radoœæ ze wspólnego muzykowania. Sk³ad zespo³u: Wojciech G¹sior - gitara basowa, £ukasz Zaj¹c - perkusja, Robert Zaj¹c - gitara, Olaf Wêgier - saksofon » Rok wydania: Luty 2014 » Noœnik: CD » Styl muzyczny:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: