Kamenná prodejna v Třinci je opět otevřena. Těšíme se na Vaší návštěvu.

CD-Kloc, Grzegorz - Powrót £azarza

Kód: 2000
289 Kč
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

Kloc, Grzegorz - Powrót £azarza- Album Grzegorza Kloca "Powrót £azarza" to mieszanka ró¿nych stylów zaczynaj¹c od rocka, poprzez pop, gospel a skoñczywszy nawet na reggae. Radiowe noœne melodie z pozytywnym przes³aniem to znak firmowy tej p³yty. Tytu³owa piosenka Powrót £azarza pokazuje, ¿e Grzegorz swoim kolejnym albumem zaproponowa³ publicznoœci wysoki poziom artystyczny, w którym mocno widoczna jest dojrza³oœæ i doœwiadczenie zaczerpniête z wczeœniejszych projektów m.in. e-pki Rock a Gospel Projekt. Niestandardowe teksty pisane w oparciu o S³owo Bo¿e chwytaj¹ za serce i sprawiaj¹, ¿e prawdy w nich zawarte s¹ jak gdyby o¿ywione. O tym, ¿e p³ytê Grzegorza Kloca pokochaj¹ jej s³uchacze œwiadczy sukces singla promuj¹cego album, który by³ emitowany na najczêstszych rotacjach playlist w ponad 40 rozg³oœniach radiowych w Polsce, a teledysk tego utworu mia³ swoj¹ premierê jako klip tygodnia w portalu Interia.pl i dotar³ do pierwszego miejsca najczêœciej ogl¹danych teledysków w tym portalu. Projekt Powrót £azarza na co dzieñ wspomaga i zasila chór Rock a Gospel, który zosta³ powo³any do ¿ycia z inicjatywy Grzegorza Kloca » Rok wydania: Wrzesieñ 2014 » Noœnik: CD » Styl muzyczny: Rock/Worship

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: