Kamenná prodejna v Třinci je opět otevřena. Těšíme se na Vaší návštěvu.

DVD-Ludzie Boga - œw. Pawe³ z Tarsu

Kód: 1297
250 Kč
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

DVD-Ludzie Boga - œw. Pawe³ z Tarsu Film z kolekcji Ludzie Boga - œw. Pawe³ z Tarsu - Bez mi³oœci Jezusa by³bym niczym - wydany w formie ksi¹¿ki (A5) z p³yt¹ DVD Dwuczêœciowy film stanowi przedostatni¹ czêœæ miêdzynarodowego cyklu telewizyjnego Biblia. Scenariusz filmu oparty zosta³ na Dziejach Apostolskich i treœciach, które mo¿na znaleŸæ w listach œw. Paw³a. Do fabu³y zosta³y wprowadzone równie¿ w¹tki fikcyjne, które nie maj¹ wiêkszego wp³ywu na najwa¿niejsz¹ treœæ, która jest przekazywana w filmie. Na uwagê zas³uguje œwietna kreacja niemieckiego aktora Johannesa Brandrupa w roli tytu³owej. Film rozpoczynaj¹ sceny spotkania z Chrystusem, kiedy podczas podró¿y do Damaszku Pawe³ doznaje wizji i zostaje oœlepiony. Nastêpnie narracja filmu przenosi nas w przesz³oœæ. Poznajemy wydarzenia z okresu, kiedy jeszcze jako Szawe³ wykazywa³ siê szczególn¹ gorliwoœci¹ w przeœladowaniach chrzeœcijan. Re¿yseria: Raffaele Mertes Wystêpuj¹: Ricky Tognazzi, Danny Quinn, Maria Grazia Cucinotta » Rok wydania: 2000/2012 » Noœnik: DVD plus ksi¹¿ka » Wersja jêzykowa: polski lektor plus polskie napisy » Czas trwania: 180 minut » Format obrazu: 4:3 » Format dŸwiêku: 2:0

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: