Kamenná prodejna v Třinci je opět otevřena. Těšíme se na Vaší návštěvu.

DVD-The Perfect Wave - Idealna fala (DVD) - POLSKI LEKTOR !

Kód: 1808
399 Kč
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

DVD - The Perfect Wave - Idealna fala (DVD) - POLSKI LEKTOR !- Film fabularny oparty na faktach, przedstawiaj¹cy historiê Iana McCormack'a, wielkiego mi³oœnika surfingu, pochodz¹cego z Nowej Zelandii, który w poszukiwaniu idealnej fali, "prawdziwej" wolnoœci i innych "g³êbszych" doznañ przemierza Australiê, Azjê i Afrykê. Pewnej nocy Ian wraz z grup¹ znajomych wybiera siê na po³owy homarów, podczas nurkowania zostaje uk¹szony przez œmiertelnie jadowit¹ meduzê i mimo akcji ratunkowej umiera. Okazuje siê jednak, ¿e Ian nie umiera ale przebywa przez kilkanaœcie minut w œmierci klinicznej, w której zrozumia³, ¿e ca³y czas poszukuje niew³aœciwej "fali" w swoim ¿yciu. Ian powraca do ¿ycia i otrzymuje drug¹ szansê, a jego ¿ycie zostaje przemienione przez spotkanie z Bogiem! Ian McCormack wraz z ¿on¹ i trójk¹ dzieci mieszka w Wielkiej Brytanii. Podró¿uje po ca³ym œwiecie opowiadaj¹c o tym, Kim jest "œwiat³oœæ na koñcu tunelu". G³osi koniecznoœæ porzucenia grzechu, jego historia w dalszym ci¹gu przeobra¿a ludzi na ca³ym œwiecie, prowokuj¹c do zadania sobie powa¿nego pytania, na które wszyscy kiedyœ musimy odpowiedzieæ. W rolach g³ównych wystêpuj¹: Scott Eastwood, Rachel Hendrix (October Baby), Cheryl Ladd » Rok wydania: Maj 2014 » Noœnik: DVD » Gatunek filmowy: Dramat » Lektor: Polski Stereo, Angielski 5.1 Dolby Digital » Format: 1.78 : 1 Anamorphic Widescreen » Napisy (subtitles): Francuskie, Szwedzkie, Norweskie » Czas trwania: 113 minut

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: